Przeskocz do treści

STATUT

  STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU I AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  „ZADBA”

Rozdział  I. Postanowienia ogólne

&1

Stowarzyszenie na Rzecz wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Zadba”  może używać formy skróconej swojej nazwy w postaci: „Zadba”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.

&2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedziba znajduje się w Sopocie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 14.

&3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań  może zatrudnić pracowników.

&4

Stowarzyszenie może używać  odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

&5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział  II. Cele i sposoby realizacji

&6

Celem stowarzyszenia jest:
a. Wspieranie rozwoju i usamodzielniania się osób niepełnosprawnych,
b. Uniezależnienie się osób niepełnosprawnych od pomocy społecznej poprzez aktywne stanowienie o sobie,
c. Przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych,
d. Dążenie do optymalnego rozwoju jednostki i uspołecznienie jej,
e. Działania na rzecz uświadamiania i uwrażliwiania społeczeństwa na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych,
f. Wpływanie na treść przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
g. Ograniczanie stereotypów związanych z niepełnosprawnością.

&7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. Powołanie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej,
b. Pozyskanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
c. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziców:
- tworzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych od urodzenia,
- porady psychologiczne i terapie.
d. edukacja prawna i psychologiczna rodziców i środowiska,
e. promocja kultury osób niepełnosprawnych – kiermasze wyrobów, wystawy, aukcje, koncerty, występy teatralno – muzyczne,
f. działania edukacyjne – szkolenia, konferencje, programy badawcze,
g. współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, z organizacjami społecznymi i środowiskiem lokalnym,
h. działania na rzecz integracji środowisk,
i. powołanie zespołu doradczego – punkt informacji- o pracy, edukacji, uprawnieniach, ulgach, przepisach dotyczących osób niepełnosprawnych i ich najbliższych.
j. poza finansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
k. organizowanie wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób objętych opieką stowarzyszenia,
l. aktywizowanie społecznej życzliwości dla pozyskiwania środków do realizacji celów statutowych,
ł. prowadzenie działalności statutowej odpłatnej.

&8

Stowarzyszenie może prowadzić  działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział  III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

&9

Członkami Stowarzyszenia mogą  być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

&10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą  się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

&11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia , może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój i działalność Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

&12

1. Członkowie zwyczajni maja prawo:
a. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
b. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. Organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
c. Zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
d. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
e. Noszenia odznaki organizacyjnej,
f. Zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy  członków Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
b. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
c. Przestrzegania etyki zawodowej.
d. Regularnego płacenia składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

&13

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz  czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawo jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek do  wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu, regulaminu oraz uchwał Stowarzyszenia.

3.  Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 

&14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań.
b. Śmierci członka lub straty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
c. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania ze spłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące.
d. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
e. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział  IV. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

&15

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

&16

1.Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym , bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Wybór następuje pośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2.Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę sama funkcje pełnić nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

&17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji zostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie Członków

&18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą  udział:
a. z głosem stanowiącym –  członkowie zwyczajni
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający , honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu , terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej  10 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
a. w pierwszym terminie –  bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,
b. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

&19

1.Walne Zebranie Członków może być  zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz w roku, a co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
3. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na umotywowane żądanie co najmniej 7 członków zwyczajnych.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać  zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania(z zachowaniem &18ust.3) i obradować  nad sprawami , dla których zostało zebrane.

&20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych  kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
d. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
e. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Stowarzyszenia,
g. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg, zwolnień od składek lub świadczeń,
h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
i. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
j. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub pozbawienia członka honorowego,
k. podejmowanie uchwał w sprawie majątku Stowarzyszenia,
l. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
ł. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
m. powoływanie komisji do określonych spraw.

Zarząd

&21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5-7 członków, spośród których wybiera się na pierwszym posiedzeniu prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może powołać biuro i zatrudnić pracowników.

&22

1.Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem  i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym.
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

&23

1. Do składania oświadczeń  woli i podpisywania umów, w tym do zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa i innego upoważnionego członka Zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić  osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura – pełnomocnictwa ogólnego obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

&24

Do zakresu działania Zarządu należy:
a. realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b. określenie szczegółowych członków działania,
c. ustalanie budżetu i preliminarzy,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
f. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
g. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
h. powoływanie komisji, zespołów oraz skreślanie ich zadań,
i. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
j. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (skreślanie, przyjmowanie)
k. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
l. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
ł. opracowywanie i przygotowywanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
m. występowanie z inicjatywą  uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.

Komisja Rewizyjna

&25

Komisja Rewizyjna jest jedyną  z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Składa się z 2-3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

&26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b. występowanie do Zarządu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli i lustracji,
c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
d. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w trybie lub terminie ustalonym statutem,
e. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie /lub odmowę udzielenia/ absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,
f. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

&27

1.Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia     3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez te władze.

&28

W przypadkach określonych w &26 pkt.3 Walne Zebranie Członków winno być zebrane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie /posiedzenie/ Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział  V. Majątek i fundusze.

&29

Majątek Stowarzyszenia stanowią  nieruchomości , ruchomości i fundusze, i przeznaczony jest tylko do realizacji celów statutowych.

&30

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c. dotacje, subwencje,
d. darowizny, zapisy, składki,
e. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
f. inne wpływy, w tym w szczególności z funduszy europejskich,
g. środki uzyskane na podstawie umowy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

&31

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich a w szczególności jeśli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową zgodnie z celami określonymi w &6.

Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie stowarzyszenia. Wpłaty gotówki winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na konto. Składki członkowskie powinny być  wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg ustalonych zasad przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może tworzyć  spółki i fundacje oraz przystępować do istniejących i korzystać  z osiągniętych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę  finansową oraz rachunkowość zgodnie obowiązującymi przepisami.

Rozdział  VI. Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

&32

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków do zawiadomienia określonego w &18ust.3 należy dołączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają  zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989roku. Prawo o stowarzyszeniach/Dz.U.Nr20,poz.104, z późniejszymi zmianami/

 

W dniu 4.03.2011r. przyjęto uchwałę o zmianie statutu.